Като експертна организация, основното направление на работа на Лумос България е да подкрепя на различни нива работещите в системата за подобряване на благосъстоянието на децата и грижата за тях.

От 2010 година до сега работата ни по направление „Обучение и развитие“ е в посока въвеждане на иновативни методи, подходи и практики, както и надграждане на вече съществуващи. Развитието и въвеждането им винаги се планира на практическо и стратегическо ниво. Стремежът ни е да покажем практическата ефективност на подходите и след това да търсим валидизиране на политическо и нормативно ниво.

Като най-успешни методи, представени и въведени от нас, могат да бъдат посочени:

 1. 10-те елемента на процеса на деинституционализация;
 2. Интензивно общуване и хранене;
 3. Оценяване на деца/ младежи с увреждания;
 4. Оценяване на родителски нагласи за грижа;
 5. Ерготерапия за деца/ младежи с множество увреждания;
 6. Работа с деца/ младежи, с поведение, което предизвиква;
 7. Оценяване етапа на разбиране;
 8. Подготовка на деца/ младежи за преместване в ново място за живеене;
 9. Финансови стандарти за социални услуги от институционален към индивидуален подход.

През 2019 г. целите ни са да систематизираме в писмени наръчници, доказалите се в практиката методи, които да подкрепят работата на практиците.

Методите, по които подкрепяме са:

 • Обучения – по идентифицирани нужди на екипи и стратегически - за промяна на политики и нормативна уредба.
 • Супервизии – индивидуални и екипни, насочени към практици.
 • Учебни посещения – за промяна на нагласи и представяне на международни добри практики.

Приобщаващо образование


Основната цел на работата ни в това направление е повишаване на информираността по темата в системата на предучилищното, училищното образование, институциите и семействата в областите Варна и Добрич. Предоставяме подкрепа, насочена към разбиране, приемане и подпомагане на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребностите му.

Европейски хъб


Част от работата ни в това направление е развитието на хъб за предоставяне на опит, знания и добри практики на държави, поели пътя на деинституционализацията на грижата за деца. Българският екип е част от международния обучителен екип на Лумос, включващ експерти от Чехия и Молдова.

През 2017 г. бяха проведени обучение в Грузия по темата „Подготовка за преместване“ и в Украйна на тема „10-те елемента на процеса по деинституционализация“.


Приключили дейности:


Новини, свързани с тази тема: