12/12/2017


Основната цел на Лумос в България е да подкрепи изпълнението на стратегическия документ „Визия за деинституционализация“. Основен елемент в него е оказването на подкрепа на семействата, които изпитват трудности да се грижат за децата си, така че децата да не губят родителите си.

В изпълнение на тази цел през 2017 г. Лумос стартира осъществяването на международен проект „Трансфер на знания“, който цели да постигне промяна по отношение на разбирането, знанията и отношението на професионалистите и лицата, отговорни за разработването на политики за грижи и подкрепа на уязвими деца и създаването и управлението на такива услуги.

Доказан факт е, че най-добрата среда за развитие на детето е неговото семейство. Стъпвайки на анализите, които направихме през годините, екипа на Лумос стигна до извода, че подкрепата и работата с биологичните семейства не са застъпени в достатъчна степен в практиките на специалистите. Ето защо основен акцента на проекта е предоставянето на двудневно модулно обучение на тема „Семейна подкрепа и програми за родители“, което е интерактивно и практически ориентирано.

Целите на обучението са:

  1. Да се предоставят базови знания за разработването на местни програми за семейна подкрепа по начин, който да бъде полезен за местния контекст.
  2. Да предоставя информация за съществуващи вече програми за родители.
  3. Да се направи преглед на това от какво се състоят „семейната подкрепа“ и „програмите за родители“.
  4. Да се демонстрира защо те са важни.
  5. Да се предоставят ключова информация и дискусионни въпроси за „семейната подкрепа“ и „програмите за родители“.

В рамките на проекта 4 обучителни екипа проведоха над 30 обучения с над 580 участници. Обученията се проведоха в области София, Пловдив, Добрич, Варна, Перник, Кюстендил и Хасково. Бяха обучени специалисти със социално, здравно и педагогическо образование – социални работници, психолози, детегледачи, учители, лекари, здравни медиатори. В някои от обученията взеха участие и биологични, приемни и осиновителни семейства. Обучителният модул „Семейна подкрепа и програми за родители“ предостави информация, механизми и практически насоки за подкрепа на родители в нужда. Провокира участниците да разработват програми за родители по конкретни социално значими проблеми. Обучителният модул „Закрила на детето“ фокусира работата на всички специалисти върху значението на неприкосновеността и сигурността за физическата и емоционална цялост на детето. Част от модулите бяха дискутирани и по време на други тематични обучения. По този начин бе предоставена допълнително информация на над 300 участници. Освен директните обучения, бяха изготвени информационни материали, които се разпространяваха по време на различни други събития и форуми – конференции, кръгли маси, семинари и др.

Другият акцент на работата ни е детското и младежкото участие. Целеви групи за тези обучения бяха ученици от училищен съвет на децата; педагогически персонал и училищно ръководство; специалисти, директор и лидери на ЦНСТ Варна и Добрич, възпитатели и гледачи.

Обученията по Детско участие бяха адаптирани спрямо аудиторията: деца или възрастни. Част от обученията, тези за деца и млади хора, бяха 3 еднодневни сесии на територията на училище; изработиха се материали за участие и етичен код на децата, които се разпространиха във всички класове и достигнаха до родителите по време на родителска среща в началото на учебната година. Обучение на педагогически персонал и ръководство бе като част от годишен учителски съвет. На база на това обучение бе проявен интерес за отделно обучение изнесено от училище, което ще се случи въпреки края на проекта, през 2018. Обучението на ЦНСТ персонал бе разделено на сегменти, които се случиха в рамките на 4-5 месеца – отделни срещи с екипите, след всяка от които се даваше време за работа и домашно на лидерите на всяко ЦНСТ. В резултат се очакват индивидуални доклади за всяко дете с информация как детето участва, какво обича да прави и се проследява, ако има промени в участието или интересите му, отбелязва се и се предоставя на екипни срещи на ЦНСТ за информация на всички. Това е един от резултатите на обучението – прие се да има точка в дневния ред на екипните срещи по темата участие.

Подходът на Лумос за подкрепа на детското участие е през цялата година да се въвеждат различни инструменти за участие в ЦНСТ: книга за правата, готварските сесии и готварската книга, младежко изследване на участието на връстници в ЦНСТ, номинация „ЦНСТ – приятел на детето“, проекта „Трансфер на знания“, които заедно водят до количествено натрупване в общността по темата как да участват децата и младежите живеещи в ЦНСТ.