08/06/2021

Насоки за развитие на заместващата грижа в България

07/06/2021

Годишен отчет 2020

Годишет отчет на Лумос България за 2020 година

Front cover of the joint recommendations EU Strategy - a girl holding her younger sister's books.

15/10/2020

Съвместни препоръки за стратегията на ЕС за правата на детето

Съвместните препоръки за стратегията на ЕС за правата на детето бяха координирани от Лумос и Надежда и домове за децата и подкрепени от множество други организации.

06/10/2020

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

Как COVID 19 се отрази на процеса на деинституционализация в България

05/06/2020

Ковид-19: Призив за действие за предпазване на уязвими семейства и деца в алтернативна грижа в цяла Европа

Призив за действие

11/05/2020

Здраве и безопасност на работещите в сектора на социалните услуги по време на мерките срещу КОВИД-19

Препоръчителни действия

Информация за коронавируса за деца

Как чрез картинки и по подходящ начин да разкажем за вируса на децата

Разбиране и справяне с травмата от пандемията

Тъй като COVID-19 продължава да се разпространява по целия свят, хората по света са изправени пред несигурност и дълбоко сътресение. Много от нас изпитват тревога от много аспекти на живота.

Ключови подходи на реакция при деца в алтернативна грижа по време на пандемия

Този придружаващ документ към Техническата бележка на Междуведомствената агенция относно Закрила на детето по време на пандемията КОВИД -19: Деца и алтернативна грижа Protection of Children during the COVID-19 Pandemic: Children and Alternative Care предоставя полезни съвети за насърчаване участието на всички заинтересовани страни, което е от ключово значение, за да не бъдат прекъснати услугите за деца.

Специализирана информация за закрила на деца

Заразните болести като Ковид-19 могат да дестабилизират средата, в която живеят и се развиват децата. Смущенията в семействата, приятелствата, ежедневието и по-голямата общност могат да доведат до отрицателни последици за благосъстоянието, развитието и закрилата на децата.

Ръководство за виртуален мониторинг на деца , семейства и резидентни услуги по време на пандемия

Пандемията COVID-19 изисква адаптиране и/или развитие на услуги и програмиране, за да продължи най-доброто обслужване на деца и семейства в тези бързо променящи се времена.

Закрила на децата по време на пандемия

Деца в алтернативна грижа, незабавна реакция

publication image

2020

Забавна карантина - Съвети към персонала и забавни игри за деца и младежи с увреждания в резидентна грижа. 

2018

Щипка сол за самочувствие

Книжка с лесни рецепти

2018

Никой няма право да те наранява

Книга за деца и млади хора, която ще им помогне да разберат какво означава малтретиране и липса на грижи

07/12/2017

Финансиране на резидентни социални услуги за деца и младежи с увреждания в гр. Добрич в процеса на прекратяване на институционализацията

07/12/2017  

Финансиране на социалните услуги за деца и младежи с увреждания в община Варна в процеса на прекратяване на институционализацията

16/11/2017

Важността на социалната работа за прекратяване на институционализацията

Доклад за работата на Лумос България чрез наемане на петима социални работници

27/04/2017

Прекратяване на институционализацията

Анализ на храненето на деца с увреждания, които не могат да се хранят самостоятелно или са напълно зависими от грижите на персонала

публикации - 2016


23/06/2016

Оценка на резултатите за децата и младите хора, преместени от институции в услуги в общността

Прекратяване на институционализацията

18/04/2016

Прекратяване на институционализацията

Анализ на финансирането на процеса на деинституционализация в България

22/03/2016

Отивам в моя нов дом 2

Книжката е предназначена за деца над 7 г., живеещи в институции, и им обяснява какво ще се случва, докато се закрива институцията.Тя е изготвена във формат, който е лесен за четене, така че да може да се ползва и от деца с интелектуални затруднения.

публикации - 2015


27/10/2015

Лумос България в цифри през 2014

По последни данни на Държавна агенция за закрила на детето в институциите за деца с увреждания в България има 112 деца/младежи с агресивно, автоагресивно и девиантно поведение.

17/10/2015

Годишен преглед- 2014 г.

02/08/2015

Прекратяване на институционализацията на деца

Обобщение на напредъка в промяната на системите за грижа и закрила за децата в Молдова, Чешката република и България

22/07/2015

Деца в институции: Рискът

Факти и цифри 2

22/07/2015

Децата в институции: Глобалната картина

Факти и цифри 1

19/05/2015

Програма за работа с деца и младежи с предизвикателно поведение

По последни данни на Държавна агенция за закрила на детето в институциите за деца с увреждания в България има 112 деца/младежи с агресивно, автоагресивно и девиантно поведение.

03/01/2015

Отивам в моя нов дом 1

Книжка за деца до 7 г.

публикации - 2014


16/11/2014

Годишен преглед – 2013 г.


01/11/2014

Доклад за въздействието

публикации - 2013


21/10/2013

Правата на децата на оцеляване и развитие

Осигуряване на достъп до лечение на децата с хидроцефалия.

10/09/2013

Нашите думи. Нашите дела.

Да направим по-добър живота на младите хора с интелектуални затруднения.