Проблемът


Проблемът със институциите

Прочетете още

Защо има деца в институции?

Прочетете още

Определение за институция

Прочетете още

Нашата дейност


Превенция и реинтеграция

Прочетете още

Обучение и развитие

Прочетете още

Работа с общностите

Прочетете още

Проект „Непридружени деца мигранти и бежанци“

Прочетете още

Нашия подход


Детско и младежко участие

Прочетете още

Политики и застъпничество

Прочетете още

Глобално обучение и развитие

Прочетете още

Нашите постиженияЛумос в България

Открихме нашия офис в България през 2010 г. Фондация Лумос беше помолена да осигури експертен опит и техническа помощ за изпълнението на националната стратегия на България и подкрепихме правителството при разработването на Националния план за действие за 2016-2020 г. за реформа на услугите за деца. Това гарантира поемането на ангажимент за продължаване на реформите, осъществявани от 2010 г. насам.

Решено бе процесът да започне с най-уязвимите деца – малките бебета и децата с множествени комплексни увреждания. Лумос избра две демонстрационни области – Добрич и Варна, където да подкрепи местните власти да изпълнят ангажиментите си по Визията за деинституционализация.

Напредъкът в България е драматичен и бърз, благодарение на съгласувания подход на правителство, НПО и Европейската комисия като финансираща организация.

След като Лумос започна работа в България, броят на децата в институции е намалял с 81%, от 5695 през 2010 г. на 1064 през 2016 г.

Ключови постижения


След като Лумос започна работа в България:

Броят на децата, постъпващи в институции в цялата страна е намалял с 87%.

Във Варна, броят на децата в институции е намалял с 81%.

В Добрич, броят на децата в институции е намалял с 92%.


Какво предстои?


България си е поставила постижимата цел да сложи край на институционализацията до 2025 г. Има вероятност тази цел да бъде постигната по-рано.