13/12/2017


На 12 декември 2017 г. в малката зала на Община Добрич беше представен доклад, изработен от фондация Лумос в сътрудничество с Община Добрич и териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане, който прави анализ на финансирането за Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с уреждания, както и другите социални услуги на територията на община Добрич. В събитието участваха заместник кметовете по хуманитарни дейности и финанси, ръководители и експерти от Общината, представители на Областна администрация, Регионална дирекция за социално подпомагане, Дирекция „Социално подпомагане“, социални услуги, неправителствения сектор и др.

Докладът е част от усилията на Лумос българското правителство да приеме нов подход на финансиране на резидентните услуги, който да отговаря на нуждите на децата и младежите. Едно от опасенията на авторите е, че прилагането на институционалния модел на финансиране автоматично провокира към институционален модел на грижа. Само прилагането на иновативни подходи в практиките в услугите за деца от семеен тип, би довело до реална деинституционализация на грижата и качествени промени в развитието на децата и младежите в грижа.

Една от основните констатации на доклада е, че подходът за определяне на бюджета на социалните услуги е непроменен от преди стартиране на реформата на грижите за децата. Към настоящия момент той продължава да се опира на единен разходен стандарт, който не отчита индивидуалните потребности на децата и младежите и е недостатъчен по размер. Тъй като основната цел на процеса на деинституционализация не е намаляване на разходите, а подобряване на грижата, механизмът за финансиране трябва да отговори на предизвикателствата и да гарантира по-добър живот на децата и младежите.

"Убедени сме, че финансиране, фокусирано върху индивидуалните потребности на децата и младежите би осигурило среда, стимулираща развитие на уменията им, а това като перспектива, би довело и до икономии от бюджета в по-дългосрочен план." - подчертава Снежана Ванкова, ръководител на Лумос в Добрич.

Целият текст на доклада можете да намерите в раздел "Публикации".