18/12/2017


В началото на 2017 г. стартира процес на осъществяване на системна подкрепа от страна на Лумос към социалните услуги в община Провадия чрез обучения и супервизии. Тази подкрепа e предназначена за служители на Центровете за настаняване от семеен тип, Центъра за социална рехабилитация и интеграция, Центъра за обществена подкрепа, Общностния център, Защитено жилище и Отдела за закрила на детето, както и за родители на деца и младежи, посещаващи тези услуги. Целта на това сътрудничество е да се улесни взаимодействието между отделните социални услуги в работата по конкретни случаи с деца и семейства.

На 14 декември 2017 г. в комплекс „Овеч“ се проведе събитие за представяне на резултатите от подкрепата, както и дискусия за бъдещите инициативи в подкрепа на децата и младежите в община Провадия. Участници бяха представители на Лумос, община Провадия и подкрепяните услуги.

„Да помогнем на уязвимите деца да са по-защитени и щастливи е в центъра на всичко, което правим. Ние не само работим с местните власти, за да им помогнем да закрият институциите, но и подкрепяме развитието на необходимите услуги в общността, които да помогнат на децата да останат в своите семейства или да им осигурят семейна среда.” - подчертава д-р Ивелина Дудренова д.м.пс., ръководител на Лумос във Варна .

Резултатите, които партньорите очакват са служителите и родителите да усвоят успешни модели, с които да подкрепят и да подпомагат развитието на децата и младежите. Трите области на подкрепа, които бяха определени съвместно с община Провадия, бяха физио- и ерготерапия при деца и младежи с увреждания, алтернативни методи на комуникация при деца с увреждания и важната роля на играта в детското развитие. В обученията са участвали 98 представителя на съответните услуги, а 151 души ca били подкрепени чрез супрервизия.