Лумос следи отблизо миграционните процеси, които засягат страната ни по-интензивно през последните години, и е обезпокоена от появата на една нова група уязвими деца, а именно непридружените деца бежанци и мигранти. Te са изложени на много рискове по пътя си към Европа, при пристигане, както и в транзитни ситуации. За целта организацията стартира нов демонстрационен проект в България, чрез който се стреми да подкрепи институциите, отговорни за мигрантите и бежанците в България, с допълнителен капацитет и обучения по закрила и алтернативна грижа за непридружените деца.

Демонстрационният проект ще бъде осъществяван на територията на Столична община, Район „Овча купел“ и Район „Сердика“, и неговите основни цели включват:

  • Да подкрепи основните партньори на местно ниво (община, ОЗД, РПУ, регистрационно-приемателен център), които работят с непридружени деца във връзка с целите на Лумос за предотвратяване на институционализацията на деца и оказване на подкрепа за събиране на семействата.
  • Да подкрепи процеса на събиране със семейството и да предостави семейно-базирана грижа, която да посрещне нуждите на децата по време на процеса на събиране или когато това не е възможно.

Много държави разчитат на институционалната грижа за непридружените деца-бежанци и мигранти, дори тези, които наскоро са променили този модел в грижата за децата-граждани на съответната дръжава. Въпреки това, набор от мерки на Европейско и национално ниво вече налагат разбирането и практиката, че непридружените деца следва да се третират първо и най-вече като деца, независимо от миграционния им статут. Тенденцията непридружените деца-бежанци и мигранти да бъдат настанявани в институционална грижа се вписва в мисията на Лумос да сложи край на институционализацията на деца по света до 2050 г. 

Новини, свързани с тази тема