Повече от 7 години Лумос България прилага подхода за детско и младежко участие в своята дейност. 

През 2011 г. се създаде група за детско и младежко участие по проект„ Да превърнем думите в дела“, който имаше за цел да овласти най-уязвимите деца – децата с интелектуални увреждания от семейства и резидентни институции, да упражняват правата си и особено правото им на участие.

Системната подкрепа на деца и млади хора с интелектуални затруднения от семейства и от институции да се превръщат в самозастъпници и говорители за детските права бе непознат и нов подход за България. Той се основава на изграждането на защитена приобщаваща среда, на взаимното уважение и диалог между възрастните и децата, на предоставянето на цялостна информация, за да могат децата да правят избори и да виждат смисъл и полза от своето участие.

Кои са сферите, в които децата и младежите с интелектуални увреждания, участват:

  • Едно от големите постижения на младите самозастъпници в Лумос е тяхното пряко участие в годишното планиране на организацията. Те имат възможност да дават препоръки, да изказват мнение по всички важни за Лумос и за тях самите теми и събития.
  • Младите самозастъпници имат и свой дневен ред, който Лумос подкрепя и насърчава. Опитът, който натрупват като самозастъпници, е в резултат на техни изследователски проекти, свързани с преместването на децата от големите домове и до каква степен децата участват и избират какво е важно за тях, след като вече имат по-добър дом и грижа в ЦНСТ.
  • „Връстници помагат на връстници“ е подход, който подкрепя участието, взаимното учене и партньорство между деца в грижа и деца от общността. Младите самозастъпници създадоха свои участнически инструменти: Книга за правата на децата и Книга с лесни рецепти - Щипка сол за самочувствие, които помагат на техните връстници в грижа да развиват умения за самостоятелност;
  • Ние подкрепяме младите самозастъпници да дават препоръки и да изказват мнение на големи международни форуми в Европа. Те общуват пряко с политици на местно, национално и международно ниво.
  • Младите хора са членове на национален младежки съвет (НМС) към Лумос и са част от международна младежка мрежа, която Лумос подкрепя като неизменна част от цялостната си дейност.

Като резултат от прилагането на подхода за детско и младежко участие, в Лумос работи млад човек с интелектуални затруднения – професионален самозастъпник, който участва с експертиза във всички дейности на организацията.

Организират се практически обучения по подхода за детско и младежко участие за специалисти, персонал на ЦНСТ и други услуги, родители, училищна общност, студенти, чиято цел е разпространяване на философията на подхода за участие на децата и младежите, както и споделяне на добри наши практики.

Новини, свързани с тази тема