Работим заедно 

За да постигнем глобална, съществена промяна в начина, по който се полагат грижи за децата, ние работим заедно със застъпници и партньори на всяко равнище: от лицата, вземащи решения на международно равнище до децата и техните семейства.

Познаваме механизмите за финансиране

Правителства, благотворителни дружества и частни донори по целия свят предоставят дарения от милиони лири, евро, долари на институциите за деца. Ние сме убедени, че ако средствата се пренасочат от специализираните домове и се инвестират стратегически в новите услуги, те ще бъдат част от решението и ще помогнат да се осъществи глобалният преход към грижа в общността.

Международното финансиране за развитие има решаваща роля в нашата мисия да сложим край на институционализацията до 2050 г. Основната ни цел е да убедим органите, отпускащи средствата, да променят подкрепата – не към институциите, а към грижата в общността. Това означава да работим с хората, организациите и правителствата, които понастоящем финансират специализираните домове. Сред донорите и инвеститорите се включват Европейския съюз и правителството на САЩ; международни финансови институции като Световната банка; частни тръстове и фондации, религиозни общности, търговски дружества и отделни лица.

Лумос познава механизма на финансиране на системата от институции. Затова ние знаем как да бъдат насочени парите на правилното място.

Оказваме влияние върху политиките и законодателството

Ние вярваме, че можем да постигнем значима, трайна промяна, само когато правителството на една държава желае и се ангажира да преосмисли системата си за грижа. Работим в тесен контакт с изпълнителната власт, за да направим необходимото законите и политиките да отразяват и гарантират правото на децата да живеят в семейна среда.

Слушаме гласовете на младите хора

Ние показваме как отглеждането на децата в грижовна семейна среда е по-добро за тях, за семействата и за обществото като цяло. Застъпваме се от името на децата и най-важното - подкрепяме ги те самите да говорят от свое име. Ние вярваме в силата на младите хора да променят собствения си живот и живота на своите общности.

Коалиция „Детство 2025“


През 2013 г., след неочаквана оставка на правителството в един от най-решаващите моменти от процеса на деинституционализация – преместването на около 1400 деца в цялата страна – Лумос инициира съдаването на обединение на неправителствените организации, които работят за промяната. Целта бе постигане на гаранция за това, че деинституционализацията ще продължи да се развива устойчиво, независимо от политическите промени, а основен приоритет ще бъде развитието на индивидуалната грижа в общността за всяко дете и осигуряване на гаранции за зачитане на неговите права.

Така беше създадена Коалиция „Детство 2025“ - обединение на 17 граждански организации и мрежи, работещи с деца и семейства в цялата страна. 

Членовете на Коалицията са представители на различни организации – донорски, правозащитни, експертни, изследователски, родителски, застъпнически, доставчици на социални услуги. Голяма част от изградените центрове за настаняване от семеен тип се управляват именно от организациите, членове на Коалицията. В състава на „Детство 2025“ се включват: Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ), Българска асоциация на клиничните психолози, Български хелзинкски комитет, Български център за нестопанско право, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет, Сдружение „Еквилибриум“, Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България, Сдружение SOS Детски селища България, Фондация „Де Пасарел“, Фондация „За Нашите Деца”, Фондация „Карин дом”, Фондация „Лале”, Фондация „Международна социална служба-България“, Фондация „Сийдър“, „Надежда и домове за децата - клон България“, Росица Богалинска-Петрова - член в експертно качество, Харалан Александров - член в експертно качество.

Из Програмния документ на Коалицията: 

„За нас деинституционализацията ще приключи не когато институциите не съществуват, а когато вече няма нужда от тях, когато има работеща мрежа от услуги в подкрепа на семейството и добре развити услуги в семейна среда, които да се използват в редките случаи, когато семейството не може да се грижи за детето. Според нас основен акцент в процеса на деинституционализация трябва да бъде подкрепата към семейството и осигуряване на всяко дете на възможност да расте в семейна среда. Заместващите семейството услуги трябва да се разглеждат само като временна мярка.“

Новини, свързани с тази тема