18/05/2017


Заедно с представители на НПО-сектора кметът на столична община г-жа Йорданка Фандъкова представи уникално по рода си Споразумение за сътрудничество между Столична община и гражданските организации за постигане на социална закрила и включване, чрез социални услуги.

Столична община навлиза в нов етап на развитие и разширява обхвата на партньорството си с неправителствените организации. “Нашата цел е заедно с гражданския сектор да гарантираме в още по-висока степен реализацията на местна социална политика, изцяло съобразена с потребностите на хората и в синхрон с европейските стандарти”, заяви кмета на пресконференция на 11 май 2017 г.

Документът бе изготвен от работна група с участието на представители на НПО и експерти от общината, назначена от г-жа Фандъкова след като в началото на годината на среща с нея гражданските организации представиха свои предложения за подобряване на диалога между граждански сектор, потребителите на социалните услуги и местната администрация.

Споразумението, което надяваме се Столичен общински съвет да одобри, гарантира по-висока прозрачност и публичност при разходването на средства. То предвижда създаването на фонд за финансиране на иновативни идеи в сферата на социалните услуги. Регламентирани са нови сфери на съвместна дейност с НПО по планиране, изпълнение и мониториране на социалната политика на общината.Важна стъпка в повишаването на качеството на социалната дейност и насърчаване на кариерното развитие на младите хора в социалната сфера, еи учредяването на ежегодни награди за социална работа.

"В Споразумението ние се съгласяваме, че на база на опита и експертизата си, съвместно със столична община ще акумулираме и ще правим предложения за подобряване на социалната политика на национално ниво", каза г-жа Шалапатова.