Извеждането на децата от институциите и настаняването им в услуги в общността не е краят, а началото на процеса на интеграция. 

Една от целите на деинституционализацията е да върне децата в техните общности. В работата си не бива да забравяме за самите общности. Добре е да има план как ще ги информираме и въвлечем. Това е важно не само, за да предотвратим негативни нагласи, но и за да създадем позитивни. Искаме децата да бъдат приети, не само толерирани.

Една от най-видимите разлики, които отличават новите услуги от институциите, е участието на децата в живота на общността. Те трябва да имат изградени връзки извън сградата на услугата, да посещават местата, където са връстниците им, да се усещат част от общността.

Ето защо Лумос реши да насочи усилията си към работа с общностите на новите услуги. Първите информационни срещи бяха проведени при започване на строителните работи в Провадия и Долни чифлик. Целта им бе да даде възможност на хората да зададат въпросите си и да споделят притесненията си преди пристигането на децата. Организацията беше неформална и въвличаше хората в директен разговор за промяната, която предстои в техния квартал.

След преместването на децата започна организирането на регулярни събития, наречени „общностни събития“, чиято цел бе да ги включи в дейности с деца от града, да изгради връзки с местните читалища, творчески колективи, културни институции, съседи, които да се задълбочават с времето.

За периода 2014-2018 г. са организирани 32 общностни събития в Добрич и Варна.

Нашата цел е децата да имат приятели извън ЦНСТ. Срещите имат различен формат, но общото е желанието да подкрепим новите услуги да преодолеят първоначалното притеснение и на децата, и на общността, да им помогнем да се срещнат по един приятен начин и да заживеята заедно.

Новини, свързани с тази тема