Лумос вярва, че всяко дете трябва да живее в любяща и грижовна семейна среда. Има моменти, обаче, когато една семейство има трудности и това може да доведе до риск от изоставяне. Изключително важно е в такъв момент семейството да бъде подкрепено – чрез психологическа подкрепа, експертен съвет за отглеждане на детето, материална помощ или по друг адекватен на случая начин.

В случаите, когато детето е отделено от семейството си, изключително важно е връзката помежду им да не бъде прекъсвана. Работата с родителите и тяхното включване във всеки един етап от грижата за детето е много важна. Лумос вярва, че всяко дете се нуждае от любов и грижа в семейството си, а в случаите, когато това е невъзможно и не е в интерес на детето, връзката с биологичното семейство не бива да бъде прекъсвана. Много съществена е работата със семейството, особено в трудни и кризисни ситуации.

Превенцията и реинтеграцията са важна част от процеса на деинститционализация. Закриването на старите институции е само началото, създаването на достатъчно на брой и качествени услуги в подкрепа на семействата и децата е крайнията резултат, към който се стремим.

През 2018 г. Лумос продължава подкрепата си към Отделите за закрила на детето във Варна и Добрич чрез супервизии и сътрудничество при отделни случаи на превенция и реинтеграция, но насочва усилията си най-вече към развиване на нови алетрнативни услуги – приемна грижа за деца с увреждания и заместваща грижа. 

Приключили дейности


На базата на споразумение с Агенция за социално подпомагане Лумос финансира наемането на петима социални работници за ОЗД Варна, Добрич, Провадия, Генерал Тошево и Долни чифлик. Тези специалисти фокусират основно своята дейност върху работа по превенция на ниво родилно отделение, мобилна работа и активно издирване на случаи с цел превенция на риска от изоставяне на детето, както и работят съвместно с доставчици на социални услуги.

През 2013 г и 2014 г. Лумос осигурява и консултант по кърмене във Варна, който предлага подкрепа в родилното отделение на МБАЛ „Св. Анна“- Варна. Работата му е насочена към стимулиране на връзката майка-бебе чрез кърменето, консултиране на бременни, родилки и семейства в областта на ранното детско развитие и хранене, насочване и посредничество при риск от изоставяне. В рамките на една година консултантът по кърмене е работил по 124 случая по превенция на изоставянето.

С цел подобряване на работата по превенцията на изоставянето на деца в Добрич е сключено споразумение с община Добрич, ДСП Добрич и МБАЛ Добрич за развитие на междуинституционална професионална мрежа за взаимодействие, координация и сътрудничество между ОЗД, болницата, местната власт и неправителствени организации за превенция на изоставянето на ниво родилен дом и с община Генерал Тошево за подкрепа на деца и семейства в риск в общността за предотвратяване на рисковете от изоставяне.

През 2014 г. Лумос, МБАЛ Добрич – Родилно отделение, ДСП-ОЗД и община Добрич изготвиха механизъм за превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом за добра координация на междуинституционалното сътрудничество и навременната и координирана реакция при първи признаци на риск от изоставяне на бебета. В Родилното отделение на болницата Лумос подкрепи откриването на специална „Стая за семейна подкрепа“, в която социални работници, лекари и психолози ще осъществяват практическа работа по превенция на изоставянето на деца и ще работят със семействата, които имат нужда от допълнителна подкрепа в грижите за децата си.

На територията на община Генерал Тошево бе осъществена Програма за подкрепа в общността на семейства в риск. Картографирани бяха 39 рискови семейства. Бяха мобилизирани възможностите на разширената мрежа по превенция (местната, държавната власт и неправителствения сектор). В тези случаи бяха направени оценки на рисковете за детето/семейството, анализ на потребностите и бе планирана подкрепа. Патронажна сестра предоставяше мобилни услуги, показваше и насърчаваше добри модели на грижа в идентфицираните рискови семейства. Като резултата нито едно дете от целевата група не беше настанено в институция.

В периода май 2013 - януари 2014 г. в Добрич е реализиран социален модел на работа по реинтеграция - Програма „Отново у дома“. Тя е насочена към настанените в ДМСГД деца и семействата, които имат желание и готовност да ги отглеждат в семейна среда. Целта на програмата бе да подкрепя връзката родител-дете като се стимулират контактите на семействата да посещават децата си и се предостави медико-социална услуга в домашна среда след реинтеграция на децата. В ДМСГД се изработи специална индивидуална програма за обучение на родителите, свързана с теоретична и практическа подготовка на майката в зависимост от здравословното състояние и потребности на детето, като се отчита предишния опит и знания на родителите. Иновативната практика доказа, че семейството може да получава необходимата подкрепа и услуга от специалистите навреме, без откъсване на детето от семейната среда. Програмата е прекратена от страна на ДМСГД от февруари 2014 г.

Новини, свързани с тази тема: