24/11/2017


През 2011 година Лумос стартира проект в подкрепа на системата за закрила на детето чрез наемане на 5 социални работника към 5 Отдела за закрила на детето в регионите Варна и Добрич. „Наемайки допълнителен персонал, който да се фокусира върху работата по превенция на изоставянето и реинтеграция в биологичното семейство, ние имахме намерение да демонстрираме различен модел на работа, който да е фокусиран върху по-интензивна работа със семействата.“ - обяснява Бисер Спиров, Директор на Лумос в България.

Във финалния етап на проекта Лумос иска да анализира практическия опит на петима социални работници при изпълнение на ежедневните им задължения по направленията превенция и реинтеграция. За целта организира еднодневен форум на тема „Холистичен подход в работата със семействата по превенция и реинтеграция“, който се проведе на 14 ноември 2017 г.

В събитието участваха 43 представители на националната и местна власт: Отдели за закрила на детето от Добрич, Варна, Провадия, Долни Чифлик, и Генерал Тошево, неправителствени организации, работещи в тази сфера, представители на Агенцията за социално подпомагане, Омбудсмана и други. В рамките на 5 часа те коментираха трудностите и предизвикателствата в работата с семействата. Особен интерес предизвика темата за работата в мрежа между различните институции и служби, когато трябва да се подкрепи едно семейство да задържи детето си или да се върне в семейството. Бяха споделени добри практики, както и рисковете от не доброто функциониране или липсата на такава мрежа. Представителите на фондация „За Нашите деца“ и Надежда и домове за децата споделиха своя опит. Беше обсъдена и нуждата от достатъчно ресурси човешки, финансови и методически. Основният проблем, върху който беше поставен акцент от страна на Лумос беше финансирането „Институционализирания подход при финансирането, което не отчита индивидуалните потребности на детето води до институционална грижа“ предупреди Вера Колешева, Ръководител „Обучения и развитие“ в Лумос България. В края на събитието участниците се обединиха около нуждата от спешни административни промени, които да съответстват на динамиката на реалния живот.