10/11/2017


В ролята си на международна неправителствена организация, която иска да сложи край на институционалната грижа за деца в риск Лумос следи отблизо миграционните процеси, които засягат страната ни и е обезпокоена от появата на една нова група уязвими деца, а именно непридружените деца-чужденци. Непридружените деца-чужденци са изложени на много рискове по пътя си към Европа, при пристигане, както и в транзитни ситуации. Набор от мерки на европейско и национално ниво вече сочат, че темите за миграцията и закрилата на детето не могат да бъдат третирани изолирано една от друга. Налагат се разбирането и практиката, че на непридружените деца-чужденци следва да се гледа първо и най-вече като на деца, независимо от миграционния им статут. Осъзнавайки опасността тези деца да попаднат в институционална грижа, организацията стартира нов демонстрационен проект, чрез който се стреми да подкрепи институциите, отговорни за мигрантите и бежанците в България, с допълнителен капацитет и обучения по закрила и алтернативна грижа за децата-чужденци.

Първата стъпка е организирането на двудневен обучителен семинар на тема „Закрила на непридружените деца-чужденци“, който се проведе на началото на месец ноември. Участници в семинара бяха представители на Държавната агенция за бежанците, Агенцията за социално подпомагане, Върховния комисарят за бежанците към ООН, СДВР, Международната организация по миграция, УНИЦЕФ, Съвет на жените бежанки в България, БЧК, Каритас, БХК, Лекари на света, РПУ и други.

В продължение на два дни те активно дискутираха въпроси, свързани с практиката си, като разликата между непридружено и разделено дете, ролята на представителя, определяне на възрастта на детето, възможностите за приемна грижа и други. Фокус на обучението беше работата в мрежа на всички отговорни страни при работата със случаи на непридружени деца и специфичната политика за закрила на детето, която всеки от тях трябва да прилага. Особен интерес предизвикаха и дискусиите за процеса за определяне на висшия интерес на детето и това доколко връщането в страната на произход е в най-добрия интерес на детето, ако там то ще живее в по-несигурни и материално необезпечени условия.

Обучението беше първата стъпка в един процес, в който Лумос си поставя целта да подкрепи правото на всяко дете да живее в семейна среда.