Обучения по деинституционализация на услугите за хора с увреждания в Йордания

В периода 13 - 22 януари Бисер Спиров, Директор на Лумос за България, участва като обучител в провеждането на четири двудневни обучения за персонала на Резидентния център за момчета и мъже с увреждания в Карак, Йордания. Ирландската организация NI-CO, с подкрепата на Лумос, Висшият съвет за правата на хората с увреждания (HCD) и служителите на Министерството на социалното развитие започна работа с първия пилотен център в Карак, определен за процеса на деинституционализация в Йордания. Това обучение имаше за цел да помогне на близо 80 служители, работещи в центъра, да разберат основните принципи, свързани с процеса на деинституционализация и ключовите етапи, необходими за успешното извеждане на настанените в центъра и предоставянето на алтернативни услуги.

Споделянето на опита на международни експерти от България и Чехия, съчетано с участието на местни висши служители от Висшият съвет за правата на хората с увреждания (HCD) и служителите на Министерството на социалното развитие допринесоха за успешното провеждане на обученията. Програмата се фокусира върху редица ключови теми, свързани с процеса на реформа и трансформиране на системата за грижа, вредите, които институционалната грижа нанася върху децата и хората с увреждания и основните елементи в процеса на деинституционализация. Основен акцент на обучението беше поставен върху ролята и значението на персонала в този процес, с оглед постигане на положителни резултати за онези, които в момента живеят в Центъра Карак. Ето защо обучителните сесии, упражненията и работата по конкретни случаи, свързани с подготовката и извеждането от Центъра и предоставянето на алтернативни услуги бяха едни от най-съществените и продължителните.

Надяваме се, че споделянето на знанията и положителния опит по отношение на програмите за деинституционализация в България и Чехия, както и идентифицирането на това, което не работи, възможните грешки и предизвикателства в този процес ще даде възможност на процеса в Йордания да започне по добър начин и да доведе до успешен резултат.