На 2 април в изпълнение на Меморандум за разбирателство между Лумос и Областния управител на Добрич екипът на Лумос в Добрич представи изготвения мониторингов доклад за ефективността и въздействието на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич за периода 2016 - 2018 г.

Основните изводи от проведения мониторинг на изпълнението на Областната стратегия са:

В периода 2016 - 2018 г. в “Областната стратегия за развитие на социалните услуги” е планирано разкриването на 7 нови социални услуги в общността – резидентни и консултативни (ЦОП в община Генерал Тошево; ЦСРИ с мобилна услуга в община Каварна; ЦСРИ с мобилна услуга, ДЦДВУ, Приют, ЗЖЛФУ и ЦНСТСХ в община Балчик) и четири услуги за ранно детско развитие. В края на мониторирания период са разкрити 2 нови услуги в общността (ЦОП в гр. Ген. Тошево и ЦСРИ в гр. Балчик).

Резидентните услуги за възрастни с увреждания остават слабо развити, като в шест от общините в област Добрич липсват (Балчик, Генерал Тошево, Добричка, Каварна, Тервел и Шабла). Планираните за разкриване три социални услуги от резидентен тип за стари хора, бездомни/скитащи лица и пълнолетни лица с различен вид и степен на увреждания (ЗЖЛФУ, Приют, ЦНСТСХ в община Балчик) не са разкрити. Започнала е подготовка за разкриването на две наблюдавани жилища и център за временно настаняване в община Добрич.

Наред с постигната устойчивост при предоставянето на разкритите като проектни дейности два центъра за обществена подкрепа в общините Шабла и Генерал Тошево, които вече са държавно-делегирана дейност, откриването на ЦСРИ в община Балчик и значителното увеличаване на капацитета на ЦОП в същата община (от 15 на 40 места), е важно да се отбележи, че са закрити две услуги в общността за подкрепа на деца и семейства в риск: Център за обществена подкрепа, предоставящ услуги като проектна дейност и управляван от Фондация “Ръка за помощ” гр. Добрич (м. август 2018 г.) и Център за обществена подкрепа в гр. Каварна, държавно-делегирана дейност.

Центровете за обществена подкрепа (общини Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Шабла) и услугите за ранно детско развитие (общини Добрич, Генерал Тошево, Добричка и Крушари) се явяват основа на мрежа от услуги за деца и семейства в риск, която обаче не покрива територията на всички общини в областта. Не е постигнато планиранато увеличаване на капацитетите на три от центровете за обществена подкрепа. Същевременно интегрираните здравно-социално-образователни услуги са обхванали далеч над планирания брой потребители и са допринесли за разширяване на подкрепата на уязвимите семейства и децата.

Специализираните институции за стари хора и пълнолетни лица с увреждания функционират при запълнен капацитет, броя на чакащите за настаняване е намалял с 40%, спрямо края на предходния стратегически период, но продължава да е значителен.

Социалните услуги в общността от типа дневни и консултативни центрове за възрастни с увреждания все още са недостатъчно развити, независимо от разкриването на един нов ЦСРИ и се предоставят само от половината общини в обл. Добрич (Балчик, Добрич, Крушари и Шабла).

Независимо от горното, социалните/интегрираните услуги в общността за деца и пълнолетни лица, имат превес над услугите, предоставяни в специализирани институции, както като процентно съотношение на услугите, така и като абсолютен брой на потребителите.

Делът на децата, отглеждани в семейна и алтернативна грижа, расте. Приемната грижа, която е част от реформата на системата за грижи за деца, продължава развитието си като алтернатива на институциите за деца (над 60 деца, които не могат да живеят в собственото семейство, се отглеждат в семейна среда от приемни родители). Настъпила е положителна промяна по отношение на готовността на приемните семейства да отглеждат новородени деца, но настаняването на деца с комплекси потребности все още е сериозен проблем.

Налице е съществена положителна промяна по отношение на ползването на подкрепящи услуги от изведените от институции деца и младежи с увреждания, настанени в ЦНСТД/МУ, в сравнение с 2015 г., но наличните дневни услуги нямат възможност да отговорят изцяло наиндивидуалните потребностите на всички.

Няма развитие в сравнение с предходния стратегически период по отношение на услугите за деца и младежи с психични проблеми. Единствената подкрепяща услуга в общността на територията на област Добрич за пълнолетни лица с психични разстройства, които се нуждаят от специализирана и/или непрекъсната подкрепа в ежедневието остава Дневния център в гр. Добрич, управляван от ЦПЗ гр. Добрич. В останалите общини в област Добрич не се предоставят услуги за тази целева група, което ги поставя и в риск от зависимост от институционален тип грижи.

Постигнато е разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и на техните семейства чрез осигуряване и доразвиване на услугите „Личен асистент”, „Домашен помощник” и „Социален асистент”. Гарантирана е устойчивост при предоставянето на услугите през 2019 г. със средства от държавния бюджет в периода от 1 януари до 31 август, а от 1 септември се очаква финансирането да продължи по същия ред или по Закона за личната помощ. Услугите са изключително търсени, като допринасят за подобряване на качеството на живот и осигуряване на лична помощ, социална подкрепа и помощ при комунално-битови дейности на потребителите.

За възрастните хора и хората с увреждания, които се нуждаят от комплекс от услуги в естествената им среда като доставка на храна, поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения и др., осемте общини на територията на област Добрич предоставят услугата Домашен социален патронаж. За тригодишния период няма планирано увеличение на капацитета на услугите, но такова е осъществено в две общини, а в три общини е разширен териториалния обхват. Във всички общини се осигурава безплатен топъл обяд и възможност за социализация на самотни и живеещи в изолация хора, на хора без доходи и близки и др.

Мрежата от читалища и клубовете на пенсионера е много добре развита като са разкрити и три нови клуба. Мероприятията и инициативите в клубовете на пенсионера кореспондират с предоставяните дейности за подкрепа в услугата Дневен център за стари хора, в частта организация на свободното време и личните контакти за възрастни хора.

Основният доставчик на социални услуги (местна и държавно делегирана дейност) в област Добрич са общините, като към настоящия момент четири услуги са възложени за управление на три организации/дружества.

Въпреки провежданите обучения и супервизии за представители на общинските администрации, доставчиците на услуги и др., проблемът с подготовката, достатъчните обучения и супервизии на работещите в сферата на социалните услуги крие рискове за реализиране на идеите за социално включване и подкрепа на различните уязвими групи.