15/12/2017


На 13 декември 2017 г. в зала „Одесос“ на хотел Черно море беше представен доклад, изработен от фондация Лумос в сътрудничество с община Варна, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ - Варна, Дирекция „Социално подпомагане“ - Варна и Комплекса за социални услуги за деца и младежи – Варна. В доклада се прави анализ на параметрите и принципите на осигуряване на финансиране за Центровете за настаняване от семеен тип, както и другите социални услуги, на територията на община Варна.

Докладът е част от усилията на Лумос българското правителство да приеме нов подход на финансиране на резидентните услуги, който да отговаря на нуждите на децата и младежите. В момента финансирането е на базата на стандарт, който изравнява всички деца и не позволява адекватна подкрепа, базирана на индивидуалните им потребности. На събитието присъстваха представители на община Варна, Регионална дирекция „Социално подпомагане“- Варна, Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, Комплекс за социални услуги за деца и младежи – Варна, Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Варна, Регионална здравна инспекция, неправителствени организации, регионален отдел на главна дирекция „Контрол по правата на детето“ при Държавната агенция за закрила на детето, Областна администрация – Варна, както и Регионален център по приобщаващо образование.

Една от основните констатации е, че въпреки увеличението на финансовия стандарт през последните години, не се е променила философията на финансиране – един стандарт за всички деца. Съответно броят на персонала зависи от броя на настанените деца, а не от техните потребности и често персоналът е принуден да организира работата си съобразно най-тежките случаи, които изискват най-много грижи. Това е в ущърб на останалите деца.

"Въпреки че не е наличен механизъм, който ясно да показва къде се инвестират парите от закритите вече институции, се надяваме, че един от основните принципи при осъществяването на деинституционализация, свързан със запазването и реинвестирането на средствата от закритите специализирани институции в създаването и развитие на услуги за деца, е спазен." - подчертава д-р Ивелина Дудренова, д.м.пс., ръководител на Лумос във Варна.

Целият текст на доклада можете да намерите в раздел "Публикации".