В началото на 2018 г. Лумос, съвместно с Комплекса за социални услуги за деца и младежи във Варна, стартира програма, насочена към изграждането на умения за самостоятелност и социализация на младежите чрез кулинарни сесии. За 8 месеца бяха обхванати 94 деца от 8 ЦНСТ. Деца на различна възраст и с различна степен на увреждане приеха предизвикателството и с радост и вълнение участваха в приготвянето на баници, сандвичи, салати. Участваха и техни връстници от общността, заедно с които преодоляха предизвикателството да опитат нещо ново, да се учит и развиват. Целта беше, на база изградените кулинарни умения от 2017 г., да се предостави възможност на децата още повече да повишават своите социални компетенции и самостоятелност. В заключение на инициативата, Лумос и КСУДМ Варна, организираха работен обяд, на който бяха споделени позитивните резултати от сесиите и беше представен заснетия от Лумос филм за кулинарните сесии. Присъстваха над 55 представители от община Варна, Регионалната дирекция „Социално подпомагане“, НПО, Център за специална образователна подкрепа, деца от Центровете за настаняване от семеен тип, младежи от Защитено жилище в Провадия и др. Всички имаха възможност да опитат от вкусните лакомства, които децата и младежите им бяха приготвили. Позитивните резултати от инициативата бяха видими за всички, както и впечатляващото желание на младежите да постигат повече.