Уебинар по Заместваща грижа

Представяне на документа насоки за развитие на Заместващата грижа в България

На 19ти април 2021 година Лумос организира онлайн събитие по темата за заместваща грижа. Фондацията вече няколко години се ангажира с темата за развитие на заместващата грижа в България. Организирахме обучително посещение във Великобритания за представители на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане, подкрепяхме работата на работната група по тази тема, организирахме национална конференция. Поредната ни стъпка в тази насока е организирането на дигитално събитие, на което се представи изработения от нас документ „Насоки за развитие на заместваща грижа в България“, с автор Елка Налбантова. Участваха представители на широк кръг заинтересовани страни – общини, доставчици, НПО, държавни агенции. Във втората част на събитието протече работа по групи за извеждани на необходимите следващи стъпки в тази насока.

Основните предложения бяха в следващите 4 категории:

  • 1.Комуникация – всички участници се обединиха около извода, че липсва достъпна информация за услугата. Едва ли може да се очаква напредък, ако не се организират дейности за запознаване на родителите, от една страна, и доставчиците от друга със спецификите на услугата – демаркация, ползи, видове. Беше предложено изработването на 2 кратки брошури, една за родители и една за доставчици, които да отговарят на основните въпроси от гледна точка на конкретната целева група. Необходимостта от комуникация беше изведена като най-значимата нужда към момента.
  • 2.Подкрепа за персонала – доставчиците на услуги, които участваха в обсъжданията поставиха акцент върху необходимостта от допълнителни обучения и подкрепа за персонала. Беше направена разлика между заместваща приемна грижа и такава насочена към биологични семейства и разликите, които едно обучение трябва да вземе предвид.
  • 3.План за развитие – В процеса на дискусии участниците се обединиха около идеята, че в случая има нужда от цялостен план за развитието на услугата, а не отделни дейности.
  • 4.Пилотиране – беше предложено, при възможност, услугата да се пилотира и този опит да се използва за намиране на отговор на въпросите, които повечето участници имат за функционирането на услугата на практика.