На 29 ноември 2018 г. в София Лумос организира конференция, посветена на темата за включването на децата с тежки увреждания в общообразователната система. В контекста на промените в социалната сфера, които целят премахването на институционализацията в България и развитието на широкоспектърни услуги, Лумос инициира редица срещи и дискусии, на които професионалисти да обсъдят възможностите за пълноценно включване на децата с множествени увреждания в образователната система. За да се запознаем с международния опит, бяха поканени за участие експертите по приобщаващо образование: Катрин Янгс и Джуди Роукс от Великобритания и Галина Булат и Вера Балан от Молдова. Въпреки че стандартът на живот в Молдова е по-нисък от този в България, гостите демонстрираха изключителен напредък в организирането на образователния процес, така че децата с тежки увреждания да намерят своето място и да бъдат приети. Гостите от Великобритания също споделиха интересни факти от тяхната работа и наблегнаха на това, че този процес няма краен етап, а е процес на непрекъснато развитие и задълбочаване на разбирането ни за възможностите на тези деца и ползите за всички от тяхното включване.

Тази конференция е част от работата на Лумос по темата за включващото образование на деца с тежки увреждания. В тази сфера Лумос има и пилотен проект в Добрич, за включване на деца от ЦНСТ, които досега са били обучавани в изнесени паралелки. Тези деца вече напускат услугата и участват в образователния процес в Центровете заспециална образователна подкрепа.