От 2009 година Лумос работи последователно за подобряване на грижата за деца с тежки и множествени увреждания като една от най-маргинализираните и уязвими групи деца в България. Съобразно „Визията за деинституционализация на грижата за деца“ и плана към нея, една от най-мощните линии за развитие на процеса по деинституционализация е чрез развитието на професионална приемна грижа. Това намери израз в изготвянето на национален проект през 2011 година, който да подкрепи прохождащата алтернативна грижа за деца в риск. Много беше постигнато от тогава до днес по отношение на брой деца настанени в приемни семейства, но децата с тежки увреждания останаха една от най-предизвикателните целеви групи.

С цел да подкрепи развитието на приемната грижа за деца с тежки увреждания Лумос организира работен семинар в партньорство с екипа на проект „Приеми ме“ и Националната асоциация по приемна грижа. Събитието се проведе на 29 май 2018 в София. Присъстваха представители на институциите, приемни родители и НПО. Основната част от програмата премина в двe работни групи по следните теми: „Предизвикателства пред развитието на специализираната приемна грижа за деца с тежки и множествени увреждания“ и „Мотивиране, обучение и подкрепа на приемни родители за грижа за деца с тежки и множествени увреждания“. Дискусиите бяха базирани на случаи от практиката.

В семинара взеха участие 38 участници, представители на различни национални и местни институции и служби, представители на НПО, които са лицензирани доставчици на приемна грижа, приемни родители. На въпроса, часто от обратната връзка: „Какво според Вас е необходимо да бъде подобрено в средата за развитие на приемна грижа за деца с тежки и множествени увреждания?“ всички попълнили формата подчертават: подкрепата към приемните семейства, развитие на заместваща приемна грижа и индивидуален подход при оценка нуждите на всяко дете. Една от следващите стъпки е организирането на годишна среща по приемна грижа, за което се договориха част от присъстващите.