Дискусионни форуми

„Деинституционализацията в България – промяна на нагласи, практики и политики“

След приключване на първата фаза в процеса на ДИ– закриването на домовете за деца с увреждания през 2015 г. и последвалия период на подготовка на следващия етап, смятаме, че е натрупан опит, експертиза и критично мислене, които е добре да бъдат споделени и анализирани. Това знание може да бъде ползвано в предстоящите процеси по закриване на последните специализирани институции за деца в България.

В тази връзка Лумос България се ангажира да проведе 6 дискусионни форума, на които съвместно с други професионалисти, участвали в процеса до сега, да направим обзор, използвайки разработения от Лумос модел за 10 ключови елемента в процеса на деинституционализация.

През октомври, 2018 бяха проведени първите два дискусионни форума в София и Пловдив по метода „Световно кафене“, а в началото на 2019 бяха проведени форумите за Варна и Добрич в една дискусия и Бургас. В дискусии по 5 теми се включиха общо 117 участника от държавни институции, услуги за деца, общински служби и услуги, НПО. Участниците бяха организирани в 5 групи като всяка група обсъди до 3 теми по избор като бяха предоставени около 30 минути за въпроси, обсъждане и дискутиране по съответната тема. Темите бяха:

№1 – Детско и младежко участие в процеса на деинституционализация

№2 – Деинституционализация и правата на децата – оценка, подготовка, преместване.

№3 – Деинституционализация и работа със семействата и родителите на децата.

№4 – Създаване на необходимите услуги – планиране и дизайн.

№5 – Подготовка за самостоятелен живот.

Според участниците най-често се нарушава правото на децата на лично мнение, живот в семейна среда и избор. Това заедно с предложенията да се включват децата и родителите в решенията и рисковете за децата от игнорирането на мнението показва само едно – детето и неговите роднини са водещи във взимането на решения и промени. Едно от водещите опасения, дискутирано по време на форумите бе – не достатъчно мотивирани и квалифицирани специалисти, които да правят промяната.

Един от основните изводи бе темата за правата на децата и практическото им приложение да залегне във всички срещи и обсъждания. Прилагането за всяко дете има различия и това трябва да е водещо. Правото само по себе си има абстрактно изражение и понякога е трудно да се прецени действие. Необходими са последователни действия за категорично въвеждане на правата на децата, механизъм за подпомагане на решенията в такава връзка и повече публичност.

Изводи:

За да се случи деинституционализацията по ефективен и качествен начин:

1. Информационни кампании относно процеса.

2. Прецизен подбор на персонала и специализирани обучения.

3. Ресурсно обезпечаване и ангажиране на всички ресурси, които ще подкрепят процеса.

4. Минимизиране на рисковете, доколкото е възможно.

5. Регулярен мониторинг на процеса.

6. Индивидуализиране и гъвкавост при реагиране на нуждите и потребностите на всеки клиент.

През 2020 година предстои да бъдат организирани дискусионни форуми в Плевен и Велико Търново.