Глобална организация


Лумос работи по целия свят, за да помогне на милионите деца в сиропиталища да си върнат правото на семейство. За да изпълним глобалната си цел и да сложим край на институционализацията на деца до 2050 г., използваме модели, основани на доказателства за осъществяване на промяната.

Макар причините за това децата да се озовават в сиропиталища да са различни, определени аспекти са едни и същи. Крайната бедност е основната причина, поради която по-голямата част от децата са се озовали в сиропиталища.

Нашият гъвкав модел функционира като се адаптира към културните фактори за институционализация във всяка държава, в която работим. Използваме демонстрационни проекти, за да се даде възможност да се реализира промяната, необходима за замяната на специализираните институции с услуги в общността. Понастоящем имаме програми в Молдова, Чешката република, България и Хаити. Правителствата в други региони могат да ги възпроизведат.

Европа


В Европа има данни за около един милион деца, които живеят в институции.

Лумос работи в Европа от 2006 г., когато създадохме програма за деинституционализация в Молдова. През 2008 г. започнахме дейността си в Чешката република, а след това - през 2010 г., и в България.

Лумос работи с партньори и в Гърция, Сърбия и Украйна.


Лумос в Брюксел – връзката с ЕС

Установеният в Брюксел екип за застъпничество и кампании работи от 2010 г. за повишаване на информираността и знанията на заинтересованите страни на равнище ЕС - политици, държавни служители и мрежи на гражданското общество, относно вредите, които институционализацията причинява на детското развитие и благосъстояние.


Регионът на Латинска Америка и Карибите (ЛАК)


След земетресението през януари 2010 г. броят на институциите в Хаити нараства значително. В резултат на това приблизително 30 000 деца, повечето от които имат поне един жив родител, понастоящем живеят в институции.

През 2015 г. Лумос разшири обхвата си, като започна да работи в Хаити с ключови партньори от правителството и неправителствения сектори за преобразуване на услугите за грижа за уязвимите деца и семейства.

През 2017 г. Лумос започна работа в Колумбия, където работейки заедно с партньорски организации, си постави за цел да подкрепи трансформацията на системата за грижа, която да премине от институционална към грижа в семейна среда. Разширяващото се присъствие на Лумос в ЛАК е част от дългосрочната стратегия за развитие на модели на грижа в семейна среда в различите региони на света.