JAK NA TRANSFORMACI DĚTSKÝCH DOMOVŮ   SDÍLENÍ PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ Z PARDUBICKÉHO KRAJE

23. 6. 2021: NOVĚ KE STAŽENÍ

Autorky naší nové publikace se zaměřily na popis transformace tří dětských domovů v Pardubickém kraji, která spočívala ve stěhování dětí z velkých budov do samostatných bytů v různých městech a obcích v kraji. Sledovaly celý proces od plánování přes realizaci až po zabydlení se dětí v novém domově. Vycházely z rozhovorů s dětmi i pracovníky, monitorovali dopad stěhování a změn na děti.

Výsledkem je velmi reálný a konkrétní popis doplněný komentáři pracovníků i dětí.

Publikace je určena všem, kteří uvažují o tom, že se vydají stejnou cestou a zajistí dětem co nejlepší podmínky pro život a přípravu na samostatný život i když nemohou žít v rodině.

Jak na participaci?  Metodický průvodce

NOVĚ KE STAŽENÍ

Participaci dětí a mladých lidí vnímáme v České republice stále jako nový trend.  Názory na zapojování dětí do odborné diskuse a hledání řešení se různí. Kromě častého argumentu, že děti jsou příliš malé a nezkušené, aby se do debaty mohly zapojit, se část odborné veřejnosti obává toho, aby děti nebyly vystaveny konfliktním situacím, aby jim nebylo bráno jejich „bezstarostné“ dětství nebo na ně nebyla kladena příliš velká odpovědnost.

Zapojit do rozhodovacích procesů ty, kterých se daná problematika týká, je však nezbytnou součástí moderního demokratického světa. Participace je nezbytná k tomu, aby bylo nalezeno optimální řešení, které vždy zohlední přání a potřeby těch, jejichž životy dané rozhodnutí ovlivní.

V Lumosu se tématu participace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí intenzivněji věnujeme již od roku 2014, kdy jsme realizovali první participační projekt. V roce 2017 jsme založili pravidelně se setkávající skupinu sebeobhájců a začali formovat participaci jako nezbytnou součást fungování naší organizace.

Naši zkušenost se založením a fungováním participační skupiny představujeme v naší nové publikaci. Nejedná se o teoretický text ale o metodiku, která podrobně mapuje a popisuje naši zkušenost s přímou prací s dětmi a mladými lidmi v organizaci Lumos v rámci oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Čtenářům metodiky předkládáme konkrétní zkušenosti s participací.

Publikace Vyhodnocování ochranných a rizikových faktorů v sociálně-právní ochraně dětí 

NOVĚ KE STAŽENÍ

Publikace představuje pět přístupů (tři ze zahraničí, dva tuzemské) pro vyhodnocování rizik v rámci sociálně-právní ochrany v praxi:


1. Znaky bezpečí

2. Trojúhelníky ochrany a rizika

3. Rozhodujeme v zájmu dítěte

4. Národní rámec pro vyhodnocování rizik

5. OZON

Každý z přístupů lze používat samostatně i v kombinaci s dalšími.

Publikace obsahuje také podrobné návody, jak nástroje v praxi využít; přehled výhod a nevýhod jednotlivých nástrojů vyplývající z pilotního ověření a ukázky vyplněných tiskopisů.

Všechny uvedené nástroje pro vyhodnocování ochranných a rizikových faktorů byly pilotně ověřeny v praxi a na základě zpětné vazby upravovány. Celkově byly nástroje vyzkoušeny při práci se 156 rodinami.7 Publikace se se zabývá i tzv. řízením rizik.

Vyhodnocování potřeb dětí. Praktický průvodce (vydáno v roce 2014)

Pomocný materiál pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem pro sociální pracovníky a pracovníky v přímé péči (vydáno v roce 2015)

Pracovní listy Listy jsou určeny pro práci s dětmi a získávání informací pro jednotlivé části vyhodnocení. Jsou rozděleny do šesti tematických celků: – identita – rodina – škola a volný čas – kamarády a lidé kolem – emoce – budoucnost.

28/01/2020

Jak transformovat pobytová zařízení pro děti se zdravotním postižením

Sdílení praktických zkušeností

Obsahem naší nejnovější publikace je praktický a reálný popis vytvoření malých pobytových služeb pro děti se zdravotním postižením, které vznikly v rámci transformace ve třech zařízeních. Publikace by měla pomoci rozšířit povědomí o tom, že transformace nespočívá jen v zlepšení místa, kde dětí bydlí, ale že děti, které žily za zdmi ústavu, vyloučeny ze života běžné společnosti, mohou žít normálně jako ostatní děti s právem se rozhodovat a svobodně se pohybovat. K tomu je však potřeba změna přístupu a pohledu odborníků na poskytování péče.

16/03/2017

Stěhuji se 2

Kniha pro děti vě věku 8 - 16 let žijící v ústavní péči, která pomůže dětem připravit se na stěhování do nového domova.

24/02/2016

Kniha pro rodiče – péče o dítě do 6 let

Nová Lumos publikace Kniha pro rodiče – péče o dítě do 6 let je určená sociálním pracovníkům pro práci s rodiči s různým druhem znevýhodnění.

23/02/2016

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva společnosti Lumos za rok 2014.

23/02/2016

Nikdo ti nesmí ubližovat

Knížka pro děti a mládež o tom, co to znamená zneužívání a zanedbávání

17/04/2015

Stěhuji se

Knížka, která má pomoci dětem ve věku do 8 let připravit se na přechod do nového domova

16/11/2014

Výroční zpráva za rok

13/11/2013

Zpráva o dopadu 2013

13/08/2013

Naše slova. Naše akce.