Надграждащо обучение„Приемна грижа за деца с тежки множествени увреждания“

От 2018 година една от целите на екипа на Лумос България е да надгради и разшири вече съществуващите практики на приемна грижа в България с иновативни методи за приемна грижа за деца с тежки множествени увреждания.

В изпълнение на тази цел между 9 и 11 ти септември 2020 година Лумос проведе поредното надграждащо обучение на Областния екип по приемна грижа в Добрич. То бе продължение на предоставеното през 2019 година обучение „Приемна грижа за деца с тежки множествени увреждания“ и бе по заявка на Областния екип.

По време на обучението бяха представени и обсъдени всички теми от базовото и специализираните обучения за приемни родители, както и различните услуги за подкрепа към тях. Бяха дискутирани стандартите в социалната работа при работа с групи, различните видове групи, мястото на подхода в системата от услуги и ефективността за всички страни при прилагане на подхода „водене на група“. По интерактивен начин бяха отработени различни предизвикателни ситуации в работата с приемни родители.

Последният ден от обучителния модул бе отделен за супервизия. Бяха обсъдени и дадени препоръки по 2 случая на настанени в приемна грижа деца.

Обратната връзка от участниците за ефективността на обучението беше висока и много от тях заявиха желание тази форма на подкрепа да продължи и в бъдеще.

Предвид ситуацията на извънредно положение, в обучението се включиха 9 човека като екипа на Лумос гарантира спазването на всички мерки за сигурност – лични предпазни средства, дистанция, дезинфекция.