Unikátní zpráva o kapacitách sociálně aktivizačních služeb (SAS)

Nejnovější výzkumná zpráva Lumos a Charity ČR

SAS hraje významnou roli v prevenci ohrožení dítěte a jeho oddělení od rodiny, v procesu odebrání dítěte z rodiny, v případech, kdy je to nezbytné, v podpoře návratu dítěte do rodiny i v odhalování zanedbávání či zneužívání dětí.

Jaká je kapacita SAS v ČR a dokáže uspokojit potřeby komunity a ohrožených rodin? Jaké všechny role služby SAS plní a mohly by plnit, pokud by jejich kapacit byla dostatečná? Analýzu založenou na dotazníkovém šetření mezi službami SAS v ČR realizovaném v listopadu a prosinci 2020 si přečtěte zde:

30/10/2020

Výzkumná zpráva o dětech s postižením žijících v ústavní péči v ČR, 2020

Na jaře 2020 se naše organizace vrátila k problematice dětí, které žijí v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Náš výzkum se zaměřil na to, jak se počet dětí umístěných do tohoto typu ústavní péče vyvíjí, jak se počty liší v jednotlivých krajích a jak péče o tyto děti probíhá, zda žijí v transformovaných malých službách či dále ve velkých institucích společně s dospělými či jak nejčastěji probíhá jejich vzdělávání. Zpráva obsahuje jedinečná data, která nám poskytla sama zařízení, ve kterých děti vyrůstají.

9/10/2020

Nová unikátní zpráva o kojeneckých ústavech

Představujeme vám novou analýzu, která se zaměřuje na kojenecké ústavy v České republice. Unikátní sběr dat proběhl již potřetí.

Zpráva ukazuje, že péči o nejmenší děti můžeme v České republice zajistit i jinak než formou klasické ústavní péče.

Výsledná analýza dat přinesla několik zásadních zjištění:

Celkový počet dětí umístěných v těchto zařízeních se snížil na 559.

Za pouhé dva roky mezi roky 2018 a 2020 došlo k poklesu počtu dětí v kojeneckých ústavech o téměř 100 dětí. Nejvíce se přitom snížil počet dětí do 3 let (včetně), kvůli kterým byly kojenecké ústavy primárně zřizovány, a to o přibližně 180 dětí (40 %).

V dětských domovech pro děti do tří let převažují nyní děti ve věku od čtyř let.

Počet dětí do 3 let v kojeneckých ústavech pozvolna klesá minimálně posledních deset let. V době sběru dat bylo v zařízeních po celé republice 265 dětí v tomto věku. Dětí starších už bylo více, celkem 294.

21/05/2020

NOVÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA LUMOSU

Předčasné ukončování pěstounské péče v České republice – Selhává pěstounská péče v ČR?

Nový výzkum se zaměřuje na problematiku předčasného ukončování pěstounské péče v České republice.

Díky výborné spolupráci ze strany OSPOD se nám podařilo získat údaje o téměř 400 dětech z 10 krajů České republiky, v jejichž případě došlo převážně v letech 2016 až 2018 k předčasnému ukončení pěstounské péče, dále o 39 dětech, které byly přemístěny z pěstounské péče na přechodnou dobu (PPPD) do ústavní péče, protože se pro ně nepodařilo nalézt jinou alternativu dlouhodobého umístění, a o 68 dětech ze 7 krajů, které zažily opakované přemísťování.

Jak často u nás ve skutečnosti dochází k selhání pěstounské péče? Jaké jsou nejčastější důvody a jaké jsou rizikové faktory vedoucí k předčasnému ukončení? Odpovědi na tyto otázky si přečtěte v naší zprávě, ve které najdete i mnoho doporučení, jejichž realizace by mohla napomoci dalšímu zlepšení péče o ohrožené děti.

„Výzkumná zpráva je precizním zmapováním situace v oblasti pěstounské péče v ČR. V současné chvíli neexistuje žádný jiný dostupný materiál, který by komplexně, v takovém rozsahu a hloubce analyzoval stav pěstounské péče v naší zemi.“ Mgr. Tereza Landová, vedoucí sociální pracovnice, Středisko náhradní rodinné péče (výňatek z oponentského posudku)

NOVÁ ZPRÁVA LUMOSU - KOJENECKÉ ÚSTAVY 2019

V naší nové zprávě naleznete nejen nejpřesnější a nejaktuálnější informace o počtech dětí umístěných do ústavní péče v bývalých kojeneckých ústavech, zpráva obsahuje i doporučení, jak změnit systém péče a poskytnout nejmenším dětem, kteří nemohou vyrůstat s vlstními rodiči alternativní péči rodinného typu.

8 / 11 / 2018

NOVÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA LUMOSU

Investice do dětí

Proč přesunout finanční prostředky vynakládané na ústavní péči do podpory rodin a komunit

Přečtěte si unikátní výzkumnou zprávu o stavu péče o ohrožené děti v ČR, která se zaměřuje zejména na financování systému. Obsahuje řadu doporučení, jak peníze vynakládat efektivně a zároveň v nejlepším zájmu dětí.


V roce 2018 utratí Česká republika za péči o ohrožené děti téměř deset miliard korun.

Největší část z toho za náhradní péči o děti, které vyrůstají v ústavní nebo pěstounské péči.
Zpráva Investice do dětí ukazuje, že:

 • Až polovina dětí by při adekvátní podpoře v komunitě nemusela být odebrána z rodiny.
 • Prevence odebírání je 15–40krát levnější než náhradní péče o děti.
 • Pokud by došlo ke změně ve financování služeb pro ohrožené děti, bylo by možné zajistit podporu pro více ohrožených dětí v komunitě, aniž by došlo ke zvýšení celkového objemu finančních prostředků na péči pro ohrožené děti.
 • Existuje zjevná potřeba, aby odborníci a tvůrci politik v České republice zásadně přehodnotili svůj přístup k podpoře ohrožených dětí a došlo k významnému posílení preventivních služeb a sociálního bydlení.

15 / 4 / 2018

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA LUMOSU

Dětské domovy pro děti do 3 let věku

Zpráva poskytuje informace o aktuální situaci v bývalých kojeneckých ústavech, o počtech dětí, poskytovaných službách, nákladnosti péči, a předkládá doporučení pro zainteresované subjekty, jak situaci změnit.

V bývalých kojeneckých ústavech vyrůstalo v režimu zdravotnické služby “dětský domov pro děti do tří let” k březnu 2018 pouze 441 dítě ve věku do tří let. Celkem je v této službě 649 dětí, ale 208 z nich jsou děti ve věku čtyř let a více. To ukázal průzkum mezi všemi 26 bývalými kojeneckými ústavy v České republice, který zpracovala organizace Lumos.

Průzkum proběhl v období února až března 2018, kdy si organizace Lumos podlezákona o svobodném přístupu k informacím ( č. 106/1999 Sb.) vyžádala aktuální čísla od všech 26 dětských domovů pro děti do tří let (či dětských center).

Ukázalo se, že v péči bývalých kojeneckých ústavů je mnohem méně dětí do tří let, než je obecná představa.

Oficiální statistiky o počtech dětí v DD pro děti do 3 let a dětských centrech publikované Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) jsou podle organizace Lumos dlouhodobě chybně interpretovány.

Primárním zdrojem dat byla data poskytnutá samotnými zařízení organizaci Lumos na základě žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím v lednu a únoru 2018.


10 / 8 / 2018

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA LUMOSU

Děti se zdravotním postižením v ústavní péči v České republice

 1. Kolik dětí se zdravotním postižením vyrůstá v ústavní péči?
 2. Jak se vyvíjí počet dětí v domovech pro osoby se zdravotním postižením?
 3. Jaká část z dětí se zdravotním postižením vyrůstá mimo svou rodinu v ústavní nebo pěstounské péči?
 4. Jak vypadá situace, pokud jde o přijímání dětí do domovů pro osoby se zdravotním postižením?
 5. Jak probíhá péče o děti v domovech pro osoby se zdravotním postižením?
 6. Jaké děti vyrůstají v domovech pro osoby se zdravotním postižením?
 7. Jak probíhá vzdělávání a volnočasové aktivity dětí vyrůstajících v domovech pro osoby se zdravotním postižením?

23/02/2016

Průzkum mezi pěstouny na přechodnou dobu, 2015

Unikátní průzkum, který provedla organizace Lumos ve spolupráci se sedmi kraji ČR

09/12/2014

Péče o ohrožené děti v České republice