Spoluúčast na rozhodovacím procesu je stěžejní pro růst a vývoj dítěte v jedinečnou a zodpovědnou osobnost. Participace dává možnost vyjádřit své pocity, vize, přání a umožňuje tak ovlivnit samotné rozhodnutí. Hart definuje participaci jako:“ proces sdílení názorů, které ovlivňují jak život náš tak celé společnosti, ve které žijeme.“ (Hart, R., Children’s Participation – from Tokenism to Citizenship, UNICEF, 1992)

Děti a mladí lidé mají právo podílet se na rozhodnutích, které ovlivňují jejich životy, životy jejich blízkých a celé širší komunity, ve které žijí.

Lumos usiluje o to, aby byly instituce jednou provždy otázkou minulosti. Základem úspěšné deinstitucionalizace péče o děti je zajištění toho, aby bylo každé dítě považováno za jedinečné a aby s ním bylo jednáno jako s jedinečným. Děti samy dobře vědí, co potřebují.

Dospělí často činí zásadní rozhodnutí, která mají přímý dopad na životy dětí bez jakékoli jejich účasti. Ne vždy jsou priority rodičů či jiných dospělých shodné s prioritami dětí. Většina dětí je schopna vyjádřit své pocity a přání, ale dětem mladším či dětem s postižením a potížemi v komunikaci je třeba poskytnout podporu a srozumitelné informace, aby vůbec měly možnost se rozhodnout.

Praxe ve smysluplném zapojování dětí do rozhodovacích procesů je u nás stále velmi vzácná, u dětí s postižením pak téměř žádná. Pokud je taková možnost dětem poskytnuta, stane se participace přínosem jak pro děti samotné, tak pro celou společnost.

Lumos vnímá jako velmi důležité vyslechnout hlas dětí a zapojit je do rozhodování o jejich životě.

Co všechno děláme v rámci participace?

Podporujeme zapojování dětí do rozhodování o věcech, keré se jich týkají. Lumos spolupracuje s týmem tzv. sebeobhájců, kteří pomáhají při realizaci našich aktivit. Připomínkují například publikace, které Lumos vytváří a vydává nebo se za Lumos účastní mezinárodních i národních konferencí a seminářů.

Od roku 2016 spolupracujeme s Národním parlamentem dětí a mládeže (NPDM) v České republice. Naši sebeobhájci se účastní parlamentních akcí a podílí se na šíření informací o aktuální situaci v oblasti ústavní péče v ČR.

Realizujeme řadu vzdělávání pro pracovníky v přímé péči, kteří jsou v procesu transformace pobytových služeb pro děti a pracují s dětmi, které budou zařízení opouštět a někam se stěhovat. Vzdělávání jsou zaměřena na techniky a nástroje práce s dětmi. Pracovníci seseznamují s technikami pro komunikaci s dětmi a pro zjišťování jejich názoru a formou sebezkušenostních technik se zkoušejí lépe vžít do světa dětí s postižením, což jim může pomoci v následné práci s nimi.

Pomáháme při realizaci případových konferencí zaměřených na dítě. Jedná se o přístup, kdy rodina, dítě a odborníci hledají společně řešení obtížné situace. Vychází z dnes již běžně využívaných případových konferencí, ale rozšiřuje je o přítomnost dítěte jako rovnocenného účastníka. Účelem setkání je nelezení konkrétního řešení situace, na kterém se podílejí všichni účastníci včetně dítěte.

Doprovázíme pracovníky v přímé péči a nabízíme metodické vedení během přemístění, ale i následnou podporu v nastavení nové služby tak, aby byla k dětem co nejvíce přátelská.

Pomáháme pracovníkům tvořit komunikační nástroje a pomůcky pro děti, které dětem pomáhají vyjadřovat své názory a pracovníkům usnadňují dětem porozumět a naslouchat.